Vatrogasna zajednica grada

Sveti Ivan Zelina

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016.) i članka 35.  Statuta Vatrogasne zajednice grada Svetog Ivana Zeline, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Svetog Ivana Zeline donosi

PRAVILNIK

O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

 

  1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Temelj za donošenje Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga (u daljnjem tekstu:

Pravilnik) predstavlja Zakon o javnoj nabavi: „Narodne novine“ br. 120/2016. (u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi), te Statut Vatrogasne zajednice grada Svetog Ivana Zeline (u daljnjem tekstu: Statut).

Članak 2.

Vatrogasna zajednica grada Svetog Ivana Zeline, Bocakova 3, 10380 Sveti Ivan Zelina, OIB: 98492628997 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi, sukladno članku 5. i 6., stavka 1. Zakona.

 

Članak 3.

Naručitelj će primjenjivati ovaj Pravilnik na način koji omogućava učinkovitu nabavu, te ekonomično trošenje javnih sredstava.

 

  1. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 4.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje i odgovornost djelatnika Naručitelja u planiranju, pripremi, provođenju i ugovaranju nabava roba i usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a), sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.

Za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) – tzv. Jednostavna nabava, Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, tj. za navedene nabave provode se postupci propisani ovim Pravilnikom.

Članak 5.

U provedbi nabave roba, usluga i izvođenja radova, pored ovog Pravilnika Naručitelj će primjenjivati i druge važeće zakone, podzakonske akte, upute, odluke i pravilnike, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.

 

  1. POSTUPANJE I UGOVARANJE

 

3.1. Početak postupka, način komunikacije i vrijednosni pragovi

 

Članak 6.

Sredstva komunikacije i svake druge razmjene informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata su: poštanska pošiljka, telefaks ili elektronička pošta ili kombinacija tih sredstava, prema odabiru Naručitelja u svakom pojedinom postupku nabave.

 

Članak 7.

Predsjednik, zapovjednik i tajnik/ca Vatrogasne zajednice grada Svetog Ivana Zeline istražuju tržište, te prikupljaju nazive i adrese gospodarskih subjekata kojima će biti upućen Poziv na dostavu ponude.

Članak 8.

Za nabave roba, usluga i radova do 10.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj ne mora se provesti postupak prikupljanja ponuda.

Za nabave roba, usluga i radova do 70.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će uputiti najmanje 1 (jedan) Poziv na dostavu ponude.

Za nabave roba i usluga od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će uputiti najmanje 3 (tri) Poziva na dostavu ponude.

Za nabave radova od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će uputiti najmanje 3 (tri) Poziva na dostavu ponude.

Naručitelj pridržava pravo uputiti 1 (jedan) Poziv na dostavu ponude za nabave iz stavka 2 i 3. ovog članka i to u slijedećim okolnostima:

- kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,

- kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje Naručitelj nije mogao predvidjeti.

 

Iznimno od stavaka 1. do 4. ovog članka, Naručitelj može u posebnim situacijama nabaviti radove, robu i usluge izravnom kupnjom, bez prethodno poslanog Poziva na dostavu ponude (npr. izravnom kupnjom u prodavaonicama i sl.).

 

3.2. Prikupljanje ponuda

Članak 9.

Zapovjednik  i tajnik/ca  izrađuju Poziv na dostavu ponude i prikupljaju ponude. Obrazac Poziva na dostavu ponude nalazi se u prilogu ovog Pravilnika (Obrazac 1), koji obrazac Naručitelj može prilagođavati pojedinom postupku nabave, te nadopuniti isti nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično, u cilju točnijeg određivanja predmeta nabave i zaprimanja što kvalitetnijih ponuda.

Pored podataka navedenih u Pozivu na dostavu ponude, od gospodarskih subjekata može se tražiti dostava i druge dokumentacije (fotografije, prospekti, izjave, potvrde, dozvole i slično), ovisno o predmetu nabave.

Članak 10.

Prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda Naručitelj će uzeti u obzir složenost predmeta nabave, poštujući minimalne rokove propisane ovim Pravilnikom.

Rokovi za dostavu ponude određuju se na način da se utvrdi točan datum i vrijeme do kojega gospodarski subjekti mogu pravodobno dostaviti svoju ponudu.

Rok za dostavu ponude za nabavu roba, usluga i radova do 70.000,00 kn (bez PDV-a) odrediti će Naručitelj za svaki postupak nabave.

Rok za dostavu ponude za nabavu roba i usluga od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez PDV-a) odrediti će Naručitelj za svaki postupak nabave.

Rok za dostavu ponude za nabavu radova od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (bez PDV-a) odrediti će Naručitelj za svaki postupak nabave.

 

 

Članak 11.

Gospodarski subjekti podnose svoje ponude na način i u rokovima kako je propisao Naručitelj za svaki pojedini postupak nabave, u skladu sa ovim Pravilnikom, i to na obrascu Ponudbenog lista, dostavljenom od strane Naručitelja (Obrazac 2). Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac pojedinom postupku nabave.

 

3.3. Otvaranje, pregled i analiza ponuda

Članak 12.

Povjerenstvo za provođenje jednostavne nabavke u sastavu tri člana, a koje imenuje Predsjedništvo, provode otvaranje, pregled i analizu zaprimljenih ponuda na temelju zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponude, te izrađuju i ovjeravaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi ponuda (Obrazac 3).

Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac pojedinom postupku nabave.

Ako u roku za dostavu ponuda Naručitelj ne zaprimi niti jednu ponudu ili ako su sve dostavljene ponude nepravilne, neprihvatljive ili neprikladne, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude 1 (jednom) gospodarskom subjektu, te odabrati njegovu ponudu pod uvjetom da se izvorni uvjeti bitno ne mijenjaju, ili poništiti postupak nabave.

Nepravilna je ponuda koja nije izrađena u skladu sa uvjetima iz Poziva na dostavu ponude, sadrži odredbe koje Naručitelj smatra štetnima ili za koju Naručitelj osnovano smatra da je posljedica nedopuštenog sporazuma gospodarskih subjekata.

Neprihvatljiva je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana.

Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenim u Pozivu na dostavu ponude, odnosno ponuda kojom se nude roba, radovi ili usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.

 

Članak 13.

Na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstvo za nabavu izrađuje  izrađuju Odluku o odabiru, odnosno poništenju nabave (Obrazac 4 i 5), koju potpisuje odgovorna osoba Naručitelja. Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac pojedinom postupku nabave.

Članak 14.

Naručitelj može u bilo koje vrijeme, a prije sklapanja ugovora, donijeti Odluku o poništenju postupka nabave.

 

3.4. Ugovaranje i realizacija

Članak 15.

Za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn Naručitelj slobodno bira između izdavanja Narudžbenice i/ili sklapanja Ugovora.

Narudžbenicu izrađuje administrativni referent, Ugovor izrađuje tajnik/ca, a isto potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.

U slučaju izravne kupnje iz članka 8., stavka 5. ovog Pravilnika, Naručitelj izvršava plaćanje neposredno putem bankovne kartice, bez prethodno izdane Narudžbenice odnosno potpisanog Ugovora ili prihvaćene ponude.

 

Članak 16.

Realizaciju nabave prate: Zapovjednik i tajnik.

 

Članak 17.

Naručitelj može s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni Ugovor sklopiti Dodatak ugovoru ili izdati Narudžbenicu:

  • za dodatne isporuke robe od ponuditelja sa kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi promjena istoga obvezala Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili tehničkim poteškoćama u radu i održavanju,
  • za dodatne radove koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu, za dodatne usluge koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor,
  • za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu.

Vrijednost roba, radova ili usluga iz sklopljenog Dodatka ugovoru / Narudžbenice, zajedno sa osnovnim ugovorom, ne smije prijeći vrijednosne pragove iz članka 4. ovog Pravilnika.

 

 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja

 

           

 

                                                                                   PREDSJEDNIK VZG Sveti Ivan Zelina 

                                                                                                Zoran Fučkan

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina © 2014